请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
设为首页收藏本站

《太上感应篇》拼音、视频、注解。

2016-3-22 11:01| 发布者: 卫东道协| 查看: 2773| 评论: 0

摘要: 太上曰:祸福无门,惟人自召;善恶之报,如影随形。是以天地有司过之神,依人所犯轻重,以夺人算。算减则贫耗,多逢忧患,人皆恶之,刑祸随之,吉庆避之,恶星灾之,算尽则死。又有三台北斗神君,在人头上,录人罪恶 ...

太上感应篇

tài shàng yuē:huò fú wú mén,wéi rén zì zhào。shàn è zhī bào,rú yǐng suí xíng。

太上曰 :祸福无门,惟人自召。善恶之报,如影随形。

shìyǐtiān dìyǒu sīguò zhī shén。 yīrén suǒ fàn qīng zhòng ,yǐ duó rén suàn。

是以天地有司过之神。依人所犯轻重,以夺人算。

suàn jiǎn zé pín hào,duō féng yōu huàn。rén jiē è zhī,xíng huò suí zhī,jíqìng b zhī,èxīng zāi

算减则贫耗,多逢忧患。人皆恶之,刑祸随之,吉庆避之,恶星灾

zhī 。suàn jìn zé sǐ 。

之。算尽则死。

yòu yǒu sān tái běi dòu shén jūn,zài rén tóu shàng,lù rén zuì è,duó qí jì suàn。

又有三台北斗神君,在人头上,录人罪恶,夺其纪算。

yòu yǒu sān shī shén,zài rén shēn zhōng,měi dào gēng shēn rì,zhé shàng yì tiān cáo,yán rén zuìguò。

又有三尸神,在人身中,每到庚申日,辄上诣天曹,言人罪过。

yuè huì zhī rì,zào shén yì rán。fán rén yǒu guò,dà zé duó jì,xiǎo zé duó suàn。qí guò dà xiǎo,

月晦之日,灶神亦然。凡人有过,大则夺纪,小则夺算。其过大小,

yǒu shù bǎi shì。yù qiú zhǎng shēng zhě,xiān xū bìzhī。shì dào zé jìn,fēi dào zé tuì;bú lǚ xié jìng,

有数百事。欲求长生者,先须避之。是道则进,非道则退;不履邪径,

bú qī àn shì;jī dé lèi gōng , cí xīn yú wù ; zhōng xiào yǒu tì,zhèng jǐ huà rén;jīn gū xù guǎ,

不欺暗室;积德累功,慈心于物;忠孝友悌,正己化人;矜孤恤寡,

jìng lǎo huái yòu;kūn chóng cǎo mù,yóu bú kě shāng;yímǐn rén zhīxiōng,lè rén zhī shàn;jìrén zhī jí,

敬老怀幼;昆虫草木,犹不可伤;宜悯人之凶,乐人之善;济人之急,

jiù rén zhī wēi;jiàn rén zhī dé,rú jǐ zhī dé;jiàn rén zhī shī rú jǐ zhī shī ; bú zhāng rén duǎn ,

救人之危;见人之得,如己之得;见人之失,如己之失;不彰人短,

bú xuán jǐ zhǎng;èèyáng shàn,tuī duō qǔ shǎo;shòu rǔ bú yuàn shòu chǒng ruò jīng;shīēn bú qiú bào,

不炫己长;遏恶扬善,推多取少;受辱不怨,受宠若惊;施恩不求报,

yǔ rén bú zhuī huǐ。suǒ wèi shàn rén rén jiē jìng zhī,tiān dào yòu zhī,fúlù suízhī,zhòng xié yuǎn zhī,

与人不追悔。所谓善人,人皆敬之,天道佑之,福禄随之,众邪远之,

shén líng wèi zhī,suǒ zuòbìchéng,shén xiān kě jì。yùqiú tiān xiān zhě,dāng lì yī qiān sān bǎi shàn。yù

神灵卫之,所作必成,神仙可冀。欲求天仙者,当立一千三百善。欲

qiú dì xiān zhě,dāng lì sān bǎi shàn 。

求地仙者,当立三百善。

gǒu huò fēi yì ér dòng,bèi lǐ ér háng;yǐ è wéi néng,rěn zuò cán hài;yīn zéi liáng shàn , àn wǔ

苟或非义而动,背理而行;以恶为能,忍作残害;阴贼良善,暗侮

jūn qīn;màn qí xiān shēng,pàn qí suǒshì;kuáng zhū wú shí,bàng zhūtóng xué;xūwūzhàwěi,gōng jié

君亲;慢其先生,叛其所事;诳诸无识,谤诸同学;虚诬诈伪,攻讦

zōng qīn;gāng qiáng bú rén,hěn lì zì yòng;shìfēi búdāng,xiàng bèi guāi yí;nuèxiàqǔgōng,chǎn shàng

宗亲;刚强不仁,狠戾自用;是非不当,向背乖宜;虐下取功,谄上

xī zhǐ;shòu ēn bú gǎn,niàn yuàn bú xiū;qīng miè tiān mín rǎo luàn guó zhèng shǎng jífēi yì, xíng jí

希旨;受恩不感,念怨不休;轻蔑天民,扰乱国政;赏及非义,刑及

wú gū;shā rén qǔ cái,qīng rén qǔ wèi;zhū jiàng lù fú,biǎn zhèng pái xián;líng gū bī guǎ,qì fǎ

无辜;杀人取财,倾人取位;诛降戮服,贬正排贤;凌孤逼寡,弃法

shòu lù;yǐ zhí wéi qǔ yǐ qǔ wéi zhí;rù qīng wéi zhòng,jiàn shā jiā nù;zhī guò bú gǎi,zhī shàn

受赂;以直为曲,以曲为直;入轻为重,见杀加怒;知过不改,知善

bú wéi zì zuì yǐn tā,yōng sāi fāng shù shàn bàng shèng xián,qīn líng dào dé shè fēi zhú zǒu fā zhé

不为;自罪引他,壅塞方术;讪谤圣贤,侵凌道德;射飞逐走,发蛰

jīng qī;tián xué fù cháo,shāng tāi pò luǎn;yuàn rén yǒu shī,huǐ rén chéng gōng wēi rén zì ān,jiǎn rén

惊栖;填穴覆巢,伤胎破卵;愿人有失,毁人成功;危人自安,减人

zì yì; yǐ è yì hǎo, yǐ sī fèi gōng ; qiè rén zhī néng,bì rén zhī shàn;xíng rén zhīchǒu,jié rén

自益;以恶易好,以私废公;窃人之能,蔽人之善;形人之丑,讦人

zhī sī;hào rén huò cái,lí rén gǔ ròu ;qīn rén suǒ ài , zhù rén wéi fēi;chěng zhì zuò wēi , rǔ rén

之私;耗人货财,离人骨肉;侵人所爱,助人为非;逞志作威,辱人

qiú shèng;bài rén miáo jià,pò rén hūn yīn;gǒu fù ér jiāo gǒu miǎn wú chǐ rèn ēn tuī guò , jià huò

求胜;败人苗稼,破人婚姻;苟富而骄,苟免无耻;认恩推过,嫁祸

mài è;gū mǎi xū yù,bāo zhù xiǎn xīn;cuò rén suǒ zhǎng,hù jǐsuǒ duǎn;chéng wēi pò xié,zòng bào

卖恶;沽买虚誉,包贮险心;挫人所长,护己所短;乘威迫胁,纵暴

shāshāng;wú gù jiǎn cái,fēi lǐ pēng zǎi sàn qì wǔ gǔ  láo rǎo zhòng shēng ;pò rén zhī jiā , qǔ qí

杀伤;无故剪裁,非礼烹宰;散弃五谷,劳扰众生;破人之家,取其

cái bǎo;jué huǒ fàng shuǐ yǐ hài mín jū;wěn luàn guī mó,yǐ bài rén gōng sǔn rén qì wù , yǐ qióng

财宝;决火放水,以害民居;紊乱规模,以败人功;损人器物,以穷

rén yòng;jiàn tā róng guì yuàn tā liú biǎn ; jiàn tā fù yǒu yuàn tā pò sàn  jiàn tā sè měi , qǐ xīn

人用;见他荣贵,愿他流贬;见他富有,愿他破散;见他色美,起心

sī zhī fù tā huò cái yuàn tā shēn sǐ gàn qiú búsuí biàn shēng zhòu hèn ; jiàn tā shī biàn , biàn shuō

私之;负他货财,愿他身死;干求不遂,便生咒恨;见他失便,便说

tā guò;jiàn tā tǐ xiàng bú jù ér xiào zhī,jiàn tā cái néng kě chēng ér yì zhī;mái gǔ yàn rén,yòng yào

他过;见他体相不具而笑之,见他才能可称而抑之;埋蛊厌人,用药

shā shù;huì nù shī fù,dǐ chù fù xiōng;qiáng qǔ qiáng qiú,hǎo qīn hǎo duó lǔ luě zhì fù,qiǎo zhà

杀树;恚怒师傅,抵触父兄;强取强求,好侵好夺;虏掠致富,巧诈

qiú qiān shǎng fá bú píng, yì lè guò jiē;kē nuè qí xià,kǒng xià yú tā yuàn tiān yóu rén  hē fēng

求迁;赏罚不平,逸乐过节;苛虐其下,恐吓于他;怨天尤人,诃风

màyǔ;dòu hé zhēng sòng,wàng zhú péng dǎng;yòng qī qiè yǔ wéi fù mǔ xùn dé xīn wàng gù,kǒu shì

骂雨;斗合争讼,妄逐朋党;用妻妾语,违父母训;得新忘故,口是

xīn fēi;tān mào yúcái,qīwǎng qí shàng;zào zuò è yǔ,chán huǐ píng rén;huǐ rén chēng zhí,mà shén

心非;贪冒于财,欺罔其上;造作恶语,谗毁平人;毁人称直,骂神

chēng zhèng;qìshùn xiào nì,bèi qīn xiàng shū;zhǐtiāndìyǐzhèng bǐhuái,yǐnshénmíngér jiànwěishì;shī

称正;弃顺效逆,背亲向疏;指天地以证鄙怀,引神明而鉴猥事;施

yǔ hòu huǐ,jiǎ jiè bú hái;fèn wài yíng qiú,lì shàng shī shè;yín yù guò dù , xīn dú mào cí; huì

与后悔,假借不还;分外营求,力上施设;淫欲过度,心毒貌慈;秽

shíwèi rén,zuǒ dào huòzhòng;duǎn chǐxiá dù,qīng chèng xiǎo shēng;yǐwěi zá zhēn,cǎi qǔ jiān lì;yā

食委人,左道惑众;短尺狭度,轻秤小升;以伪杂真,采取奸利;压

liáng wéi jiàn,màn mòyú rén;tān lán wú yàn,zhòu zǔ qiú zhí;shì jiǔ bèi luàn,gǔ ròu fèn zhēng; nán

良为贱,谩蓦愚人;贪婪无厌,咒诅求直;嗜酒悖乱,骨肉忿争;男

búzhōng liáng,nǚ bú róu shùn;bú hé qí shì bú jìng qí fū;měi hǎo jīn kuā , cháng háng dù jì; wú

不忠良,女不柔顺;不和其室,不敬其夫;每好矜夸,常行妒忌;无

háng yú qīzǐ,shīlǐ yú jiù gū;qīng yuān xiān líng,wéi nì shàng mìng zuò wéi wú yì,huái jiā wài xīn;

行于妻子,失礼于舅姑;轻慢先灵,违逆上命;作为无益,怀挟外心;

zì zhòu zhòu tā,piān zēng piānài;yuè jǐng yuè zào,tiào shí tiào rén;sǔn zǐ duò tāi,duō háng yǐn pì;

自咒咒他,偏憎偏爱;越井越灶,跳食跳人;损子堕胎,多行隐僻;

huì là gē wǔ,shuò dàn hào nù;duì běi tì tuò jí nì,duì zào yín yǒng jí xiào;yòu yǐzàohuǒ shāoxiāng ,

晦腊歌舞,朔旦号怒;对北涕唾及溺,对灶吟咏及哭;又以灶火烧香,

huì chái zuò shí;yèqǐ luǒ lù,bā jiē háng xíng;tuò liú xīng, zhǐ hóng ní;zhézhǐsān guāng,jiǔ shì

秽柴作食;夜起裸露,八节行刑;唾流星,指虹霓;辄指三光,久视

rì yuè;chūn yuèliáo liè,duì běi è mà;wú gù shā guī dǎ shé。rú shì děng zuì, sī mìng suí qí qīng

日月;春月燎猎,对北恶骂;无故杀龟打蛇。如是等罪,司命随其轻

zhòng,duó qí jì suàn,suàn jìn zé sǐ 。 sǐ yǒu yú zé,nǎi yāng jí zǐ sūn 。

重,夺其纪算,算尽则死。死有余责,乃殃及子孙。

yòu zhū héng qǔ rén cái zhě, jí jì qí qī zǐ jiā kǒu yǐ dāng zhī,jiàn zhì sǐ sàng ruò bú sǐ sàng,

又诸横取人财者,及计其妻子家口以当之,渐至死丧。若不死丧,

zé yǒu shuǐ huǒdào zéi 、yí wáng qìwù 、jíbìng 、kǒu shé zhū shì,yǐdāng wàng qǔzhīzhí。yòu wǎng

则有水火盗贼、遗亡器物、疾病、口舌诸事,以当妄取之值。又枉

shā rén zhě,shì yì dāo bīng ér xiàng shāyě。qǔ fēi yì zhī cái zhě, pì rú lòu pú jiù jī ,zhèn jiǔ zhǐ

杀人者,是易刀兵而相杀也。取非义之财者,譬如漏脯救饥,鸩酒止

kě 。fēi bú zàn bǎo, sǐ yì jí zhī。

渴。非不暂饱,死亦及之。

fū xīn qǐ yú shàn shàn suī wèi wéi ér jí shén yǐ suí zhī 。 huò xīn qǐ yú è , è suī wèi wéi ,

夫心起于善,善虽未为,而吉神已随之。或心起于恶,恶虽未为,

ér xiōng shén yǐsuízhī。qíyǒu céng hang è shì,hòu zì gǎi huǐ,zhū è mò zuò,zhòng shàn fèng háng。jiǔ

而凶神已随之。其有曾行恶事,后自改悔,诸恶莫作,众善奉行。久

jiǔ bìhuò jíqìng,cǐwèi zhuǎn huò wéi fú yě gù jí rén yǔ shàn 、shì shàn 、háng shàn, yī rì yǒu sān

久必获吉庆,此谓转祸为福也。故吉人语善、视善、行善,一日有三

shàn,sān nián tiān bì jiàng zhī fú;xiōng rén yǔ è 、shì è 、háng è ,yī rì yǒu sān è , sān nián tiān bì jiàng

善,三年天必降之福;凶人语恶、视恶、行恶,一日有三恶,三年天必降

zhī huò,hú bú miǎn ér háng zhī?

之祸,胡不勉而行之?


太上感应篇白话文


太上老君说:“人的祸福没有门路,完全是由自己招来。善有善报,恶有恶报。就像人影紧跟着形体一样,绝不差错。
  所以天地之间,有专管过错的神明,按照犯罪的轻重,来削减年寿。(人活一百天叫一算,十二年叫一纪)。不但年寿被减,而且罚他贫困损耗。患难的事情纷至沓来,大家都厌恨他,刑罚祸害跟着而来。吉祥之事,没有他的份儿。凶煞恶煞使他受灾殃。到了年寿已减尽时,就是死期。
  三台神君掌金玉,禄位,土田;北斗神君掌延生,注死,祸,福。他们在人的头上,记录人的罪恶,夺其纪算。又有三尸神在人的身体中,(上尸神彭倨,中尸神彭质,下尸神彭矫,)分别居于人脑,胸,腹部,每到庚申日(每六十天有一日)时常进见天曹,检举人的罪过。每月最后一天,灶神也会检举一家的罪过。罪过大的削减十二岁纪也,罪过小的削减百天。大小罪过,共有一百多种。想延年益寿的人,先要避免大小过错。
  合乎道义的事,应勇往直前去做。修道者,对于正道,亦应遵而修之;不合道义的事,做不得,更应悬崖勒马而不为。修道者,对于邪道,应退而弗修。不走邪恶之路,不明瞒,不暗骗。力行好事,多积阳功阴德。发慈悲心,爱护生物。尽忠国家,孝顺父母,友爱兄弟姐妹。先端正自己,然后劝化他人,怜惜和救济孤寡无依靠的人。尊敬老人,爱恤他人的幼儿。昆虫草木,尚且不能伤害。别人有不吉利事,应怜悯他,高兴别人做好事。别人有急需时,慨然济助。别人有危险时,立刻救他。人我一体,他人的得失,等于自己的得失。不宣扬他人的缺点,不夸耀自己的优点。阻止恶事,表扬善事,把多的让给人,自己取少的。受人欺侮,不怨恨,受到宠爱,要看成像天上掉下来一般惊畏,并加紧积功德。给人恩惠,不求报答。施舍给人,没有后悔。
  所谓善人,大家都尊敬他,上天会保佑他,应得福禄,不求自来。邪神凶星敬畏他,不敢相犯,众神之灵处处保护他,做任何事必定成功,可达成成神成仙的愿望。天仙者形神俱妙,与道合真,要做一千三百件善事。地仙不饥不渴,寒暑不侵。要做三百件善事。
  如果对不正当的事动念头,违反道理做事,做了坏事,反说自己能干,忍心残杀人或物,暗中加害好人,背后欺瞒元首或双亲,对教师傲慢,对自己的职务不尽责,哄骗外行人,诽谤同学,以不实冤枉好人,以假充真骗人,挑剔同族亲戚。攻其阴私,气质刚暴无慈爱心,性情凶狠乖戾,一意孤行,不听善劝。以非为是,以是为非。亲近恶人歹事,远离善人好事。为争取功赏,不顾民间疾苦,为求得宠,不惜用尽欺巧方法拍马屁,去迎合上峰的意思。接受别人恩惠不感谢不报答,受别人欺辱,怀恨于心,念念不休。看不起百姓,不重视民情。不为国为民,反而违法乱搅。奖赏不义之人,弄罚无罪的人。谋财害命,用计谋使人丢官司,然后乘机取而代之。杀死投城降服的人,驱逐正人,排拒贤人。凌辱孤儿,逼迫寡妇。接受贿赂,不遵照法律处理事件,是非曲直不明辨,只因贿赂瞎了眼。轻罪判重弄。看到临死刑的人,不哀怜,反而嗔怒他。不知廉耻,丧失天良,自己的罪过,故意牵扯别人,把济世养生的技艺,保密不公开。对圣贤讥笑又诽谤,迫害有道德的人。射杀飞禽,赶捉走兽,掘挖蛰虫,吓惊栖鸟,毁损洞穴鸟巢,使虫鸟走兽无法居住,伤害怀孕的动物,弄破它们的蛋。希望别人有过失,怕别人成功,百般破坏,使别人陷于危险境地,以求得自己的安稳,扣减别人财物,增加自己利益,用自己不好的,换取别人好的,为了图谋私利,不惜妨害公益。偷取别人技能,如作品,设计图案,专利品等,掩蔽别人的优点,宣扬别人的丑事,指摘别人的阴私秘密,消耗或浪费别人的财物,搬弄是非,使人与至亲反目分离。侵夺别人心爱之物。帮助别人为非作歹,放纵意志,作威作福。侮辱他人以求自己胜利。损伤别人农作物,破坏人家的婚姻。取非财致富,不知行善反而骄奢,侥幸逃过刑罚或难关,竟还敢做出没廉耻的事。别人所做的恩德,硬说自己的功劳,自己有过犯,则推到别人身上。自己该受的灾祸,自己的罪恶,移嫁他人。不务实际,凭财势奸巧争得地位,奖赏等美名,包藏奸诈害人之心。挫折别人才能,使人不能舒展,掩饰自己短处,不肯认错,仗著威势,胁迫他人,顺己之所为。放纵暴戾心性,或纵容恶人杀伤人物生命。为了时髦而裁制衣着,为自己的口腹,宰杀动物烹煮来吃,把养人的谷物,任意抛弃不珍惜。劳役人民,扰害百姓。使人破产,乘机取他的财宝,破坏堤防或放起大火,造成别人家宅毁坏,生命死伤。别人的事业具有规模,故意弄乱它,使之前功尽弃不能成功。损坏别人的器具物品,使他无法使用。看到别人荣华贵显,希望他被降免。别人发财,希望他破产亡家。看到他人妻女貌美,便起了邪淫之心。欠人财物,希望他死,不必还债。非分的奢求,不能遂心,就咒骂怀恨他人。人家有不如意时,就议论他平日的过错。见外貌丑怪的人,不怜悯,反而讥笑,见人有才能,不称赞反而贬抑他。
  暗地里埋下蛊毒,用邪术妖法魇魅人,用毒药杀伤花草树木。对老师怀恨,发怒,无礼之至。不孝双亲,不敬兄妹。取求之间诉诸强权,不讲情理法,喜欢用奸计暗取或恃强夺取。为求财富而掳人劫夺财物。不脚踏实地,以奸巧弄假的手段求得升迁。赏罚偏私,不公平,安逸享乐,放纵不节制。对部属佣人,刻薄残暴,虚张声势,使人害怕。不如意的事,一味怨尤。风雨不调顺,就诃责怒骂。搬弄是非,使人打斗诉讼,从中取利,盲目加入不法的盟帮,会,社,随声附和。采纳妻妾不合道理的话,违背父母的教训。喜新厌旧,口是心非,贪污钱财,欺瞒上司。捏造不利人的坏话,造谣毁谤平白无辜的人。毁坏别人的名誉和人格,自以为正直,污骂神明自以为公正。离弃顺天理的事,去效法逆天理的事,背离至亲骨肉,反而向外人献殷勤。存心不良,反叫天地做见证,做污秽事,请神明照察。施舍财物,后又懊悔,欠人财物不肯偿还。不守本分,妄想钻谋名利富贵。把精力都放在奢侈豪华布置。邪淫过分,纵欲不节。内心恶毒,外貌慈和。把变质脏腐的食物,拿给人吃。以妖法邪术迷惑大众。尺度不公,买入量长,卖出量短,秤升不平,卖出称轻,买入称重,以假货掺杂在真货内卖出。以不当正当方法获取利益。仗势恃财强迫清白人家操守贱业,欺骗愚笨的人。对名利财势,贪得无厌。对天地神祗咒诅,证明自己理直。嗜酒如命的人,容易做出违反德性的事。与家人怨忿争执不忍让,男人不忠实,不行善。女人不温柔和顺。丈夫不善待妻子,造成家庭失和,太太对丈夫不敬重。夫妻之间,说话往往夸张不实。并且时常起嫉妒疑忌之心。先生对妻子儿女有不得体的言行,媳妇对公公婆婆不孝敬。对去世的父母祖宗,安葬时违礼制或祭祀不虔诚。违背长上的教令。平日所作所为,尽是对个人社会国家无益的事,暗中怀有私心。心有怨恨,自咒又咒人,待人不公,偏袒自己喜欢的人,排斥自己讨厌的人。跨越水井或炉灶。跳过食物或人身。溺婴打胎。行为不能光明正大。月底年终歌舞,会误了正经事。每月初一及恨气恼,每天清晨怨而号哭,面向北方,擤鼻涕,吐痰,大小便。面向炉灶歌唱哭泣。用灶火点燃线香。用污秽不洁净之木柴烧饭菜,夜间起来赤身露体,一年八大节气:四立二分二至,施行刑罚。对流星吐口液,手指彩虹,常常以手指日月星,以眼注视日月。春季烧山林猎捕走兽。向北方口出恶言。无缘无故,杀伤龟蛇。
  就以上所列一百七十项之罪,司命之神按罪之大小,重罪夺其死,尚抵不过罪恶,就由子孙承当灾祸之报。利用恶势力或其他不正当手段,逼取别人的金银财宝。横取的人,灾祸抵消有余者,便由他的妻子家人担当。或以死丧之灾消祸,如侥幸不死,便有水灾,火难,盗抢,贼偷,遗失用具,疾病,官司,口角等报应,报应轻重,他恰好与横取他人钱财的值相等。逞贪或任性冤枉杀人。正是换刀兵之灾相报,难逃一死。夺取不义之财,就像吃有毒的肉脯充饥,饮有毒的酒解渴,不但不能暂时果腹,紧接著就丧失了性命。
  念头动于善或恶,吉凶便已决定。
  曾经为非作歹,以后觉醒改悔,勿以恶小而为,勿以善小不为,过而能改,善莫大焉;放下屠刀,立地成佛。并非古人之虚言。
  下功夫从口讲,眼观,行动三样开始,凶人语恶,视恶,行恶,一日有三件恶,三年上天一定会降祸于他。为什么不勉励实行感应篇呢?


鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋

最新评论

联系我们|招收道士|手机版|中国道家门户网-智慧道观    

GMT+8, 2017-11-23 08:00 , Processed in 0.271650 second(s), 18 queries .

主办单位:平顶山市卫东区道教协会

联系方式:三泽道长 15993534153

返回顶部